ضریب نیروی کار در شیفت های کاری

پاسخ داده شده
0
0

ضریب نیروی کار در شیفت های کاری برای بیمه مسئولیت مدنی چطور محاسبه می شود؟

بهترین پاسخ
0
0

برای بیمه مسئولیت مدنی حتماً باید تعداد افراد مشغول به کار در هر شیفت کاری با هم جمع شوند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا