کلوز مسئولیت پیمانکاران فرعی

پاسخ داده شده
0
0

چگونه می‌توان پرسنل پیمانکار فرعی را هم در بیمه مسئولیت مدنی پوشش داد؟

بهترین پاسخ
0
0

برای این کار حتماً باید دو شرط زیر رعایت شود:

1- خرید کلوز مسئولیت پیمانکاران فرعی

2- افزودن تعداد نیروهای پیمانکار فرعی به کل نیروهای کارگاه

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا