حوادث کاری و عدم نیاز به قرارداد مکتوب برای اثبات مسئولیت کارفرما

57
منتشر شده در 31 مرداد, 1400 توسط

بسیاری از فعالیت‌های شغلی به شکلی است که کارگران به شکل روزمزد هستند، بنابراین قرارداد مکتوب بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. کارفرما نیز تصور می‌کند به دلیل عدم وجود قرارداد مکتوب، رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نیست؛ بنابراین اگر حادثه‌ای برای کارگر رخ دهد، مسئولیتی بر عهده کارفرما نخواهد بود. کارفرما با همین تصور از تهیه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان امتناع می‌کند. اما این تصور کاملا اشتباه است و بر اساس ماده 7 قانون کار برای ایجاد رابطه کارگری کارفرمایی نیاز به قرارداد  مکتوب نیست:

ماده 7 قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

بر همین اساس در هر نوع فعالیت شغلی در صورت وجود یا عدم وجود قراراداد مکتوب بین کارفرما و کارگران، کارفرما مسئول حوادث رخ داده برای کارگران است و برای جبران خسارت وارد شده نیاز به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان دارد.

مجموعه

افزودن دیدگاه