قیمت بیمه مسئولیت (بخش سوم)

53
منتشر شده در 27 مرداد, 1399 توسط

قیمت بیمه مسئولیت

بخش سوم

در دو ویدئوی قبلی تمامی عواملی که بر قیمت پایه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تأثیر می‌گذارند، بیان شد. اما همانطور که می‌دانیم بیمه مسئولیت در حالت پایه برای تمامی خطرات فعالیت شغلی مورد نظر پوشش کافی ندارد. بنابراین نیاز است که در هنگام خرید بیمه مسئولیت با اضافه کردن کلوزهای مورد نیاز، بیمه‌نامه ارتقاء داده شود. هرکدام از این کلوزها درصدی بر حق بیمه نهایی اضافه می‌کنند. در این ویدئو قیمت هر کلوز و درصدی که به حق بیمه نهائی اضافه می‌کند بیان شده است.

کلوزهایی که در این ویدئو از نظر قیمتی بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از:

  1. کلوز تعدد دیات
  2. کلوز مأموریت خارج از کارگاه
  3. کلوز اماکن وابسته به کارگاه
  4. کلوز حوادث نقلیه موتوری
  5. کلوز پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه
  6. کلوز پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرفه
  7. کلوز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
مجموعه

افزودن دیدگاه