پوشش مسئوليت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار در قبال همسايگان در بیمه آتش‌سوزی صنعتی بیمه ایران

33
منتشر شده در 3 دی, 1399 توسط

پوشش مسئوليت مالي ناشي از آتش سوزي و انفجار در قبال همسايگان در بیمه آتش‌سوزی صنعتی بیمه ایران

در قسمت پوشش مسئولیت در قبال همسایگان بیمه آتش سوزی ایران ، متن زیر نوشته شده است که در این ویدئو به طور دقیق به بررسی آن پرداخته شده است.

بر اساس درخواست بيمه گذار و با توجه به ماده 13 شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي و قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 و با در نظر گرفتن مقررات و استثنائات ذيل، اين بيمه نامه خسارت مستقيم وارد به اموال مورد بيمه و اشيا تحت مالكيت يا اموال در تصرف قانوني همسايگان را كه ناشي از آتش سوزي، انفجار باشد، با توجه به شرايط ذيل جبران مي نمايد:

1- دامنه پوشش بيمه اي:

بموجب اين بيمه نامه خسارات وارده به اماكن مجاور (همسايگان) محل مورد بيمه و اموال مستقر در آنها كه از آتش سوزي، انفجار ناشي شده باشد، تأمين مي گردد.

2- قبول تعهد:

بيمه گذار مجاز نيست بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليت هايي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين مي باشد تعهدي در قبال مدعي به عهده گيرد و يا وجهي به وي بپردازد يا در خصوص ميزان تعهد بيمه نامه توافق نمايد.

3- تعهدات بيمه گر:

الف) ميزان خسارت وارد به همسايگان براساس نظر كارشناس بيمه گر و مدارک مثبته تعيين خواهد گرديد.

ب) جبران هزينه ناشي از اقدام هاي لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي گيرد حداكثر تا 20 درصد مبلغ تعهد مندرج در بيمه نامه مي باشد و در هر صورت تعهد بيمه گر از مبلغ بيمه شده بيشتر نخواهد بود.

در غير اينصورت بيمه گر مجاز است از پرداخت قسمتي يا تمامي خسارت خودداري نمايد.

4- پرداخت خسارت:

خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به زيانديده پرداخت خواهد شد و ميزان خسارت پرداختي از سرمايه بيمه نامه كسر مي گردد.

به محض پرداخت تمامي سرمايه بيمه نامه، بيمه گر در قبال بيمه گذار و همسايگان تعهدي نخواهد داشت.

5- فرانشيز:

از هر خسارت مورد تعهد 10 % مبلغ خسارت يا حداقل … ريال به عنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار خواهد بود كه از مبلغ مورد تعهد بيمه گر كسر خواهد شد.

6- استثنائات بيمه نامه:

الف) خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث موجود در محل مورد بيمه و نزد بيمه گذار، مگر آن كه خلاف آن به صراحت در بيمه نامه شرط شده باشد.

ب) خسارت هاي ناشي از عمد و يا تقلب بيمه گذار و كاركنان و نمايندگان و شركاي وي.

مجموعه

افزودن دیدگاه