قوانین و آیین‌نامه‌های بیمه آتش‌سوزی

آیین نامه شماره ۲۱

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار مشتمل بر ۳۴ ماده را در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ بشرح پیوست تصویب نموده که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۷ بمرحله اجرا در آید . با تصویب شرایط فوق , شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی موضوع ماده ۲ آیین نامه شماره ۲ ملغی خواهد بود:

ماده ۱- اساس قرارداد
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق میباشد.
آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتبا” به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.
ماده ۲- بیمه گر
بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.
ماده ۳- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.
ماده ۴- ذینفع
ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار میباشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.

ماده ۵- مورد بیمه
مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد.
اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر میبرند , مشروط بر این که بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود.
ماده ۶- مدت بیمه
مدت بیمه از ساعت ۱۲ روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.
ماده ۷- اعتبار بیمه نامه
اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز میگردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آن که تاریخ شروع موخری کتبا” مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در بیمه نامه میباشد.
ماده ۸- اصل غرامت
جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.

ماده ۹- اصل حسن نیت
بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا” از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا” بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرار داد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
ماده ۱۰- خطرات بیمه شده
تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود.
۱- آتش
در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد.
۲- صاعقه
در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بارالکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود می آید.
۳-انفجار
در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.
ماده ۱۱ – خسارت و هزینه های قابل تامین
این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین مینماید:
۱- خسارت مستقیم ناشی از آتش , صاعقه و انفجار.
۲- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .
ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تامین
این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش , صاعقه و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود.
خسارت قابل پرداخت نمیتواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نمایدو زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر , بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمیباشد.
ماده ۱۳- خطرات اضافی
در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی میتوان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود.
تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود.
ماده ۱۴- پرداخت حق بیمه
در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا” بپردازد و قبض رسیدیکه به امضا, مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.
ماده ۱۵ کتبی بودن اظهارات
پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا” به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.
ماده۱۶ – کاهش ارزش مورد بیمه
در صورتیکه بهای اموال بیمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به اطلاع بیمه گر برساند.
در صورتیکه کل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه گذار مسترد میشود.
ماده ۱۷ – بیمه مضاعف
اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند.
در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد.

چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که بوسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است.
ماده ۱۸ – تشدید خطر
هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیکه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید.
در صورت تشدید خطر بیمه گر میتواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا اینکه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید. در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ میگردد.
در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا از زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید.

در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را میدانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مجدد پرداخت کند.
ماده ۱۹- حقوق مرتهن
بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.
ماده ۲۰- تغییر مالکیت
در صورتیکه مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در اینصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر میباشد.
خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت میشود.
ماده ۲۱- فسخ بیمه نامه
بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در هر زمان تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند . در صورتیکه تقاضای فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذیرد بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید.
بیمه گر میتواند با اخطار کتبی سی روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء سی روز از تاریخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید.
ماده ۲۲ – مواردیکه بیمه گذار حقوق خود را از دست میدهد
در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمیباشد. در صورتیکه قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.
۱-کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحویکه منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد.
۲- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب .
۳-بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب .
۴- مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی.
۵- بیمه خطری که قبلا” تحقق یافته است.
ماده ۲۳ – وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:
۱-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
۲-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.
۳- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
۵- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.
ماده ۲۴- ارزیابی خسارت
۱- در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
۲- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد.
۳-در صورتیکه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:
الف – هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا” بطرف دیگر معرفی مینماید.
کارشناسان منتخب متفقا” نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتیکه یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
ب – هر یک از طرفین میتواند در صورتیکه کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.
ج – هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.
ماده ۲۵ – اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده
بیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب , تعمیر و یا تعویض نماید.
که در اینصورت میبایستی تمایل خود را کتبا” و حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمه گذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر میبایستی ظرف مدتی که عرفا” کمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد.
ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت
بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد , اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

ماده ۲۷ – مواردیکه موجب کاهش جبران خسارت میشود

در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:
۱-هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.
۲-هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در تیجه میزان خسارت افزایش یافته ویابه حقوق بیمه گرخدشه واردآید.
ماده ۲۸ – مهلت اقامه دعوی
بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان , فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد.
ماده ۲۹ – اصل قائم مقامی
کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر , به شخص اخیر منتقل میگردد.
شرکاء , کارکنان , همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

ماده ۳۰- مسکوکات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قیمتی به هر شکل , جواهرات و مروارید, سنگهای قیمتی سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه , جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آن که صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد, تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آن که صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد:
۱-جنگ . جنگ داخلی , آشوب و بلوا , اعتصاب , قیام , انقلاب , کودتا , اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
۲-زمین لرزه , آتش فشان , ریزش زمین , سیل , طغیان رودخانه ها , حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی
۳-انفجار مواد منفجره مانند دینامیت , تی – ان – تی و باروت
۴-فعل و انفعالات هسته ای
ماده ۳۲- خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد:
اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق , پاره شدن هادی , جرقه زدن , امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی . لکن خسارتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید, تحت پوشش خواهد بود.
ماده ۳۳- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
ماده ۳۴- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.

در شرایط الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی منضم به بیمه نامه آتش سوزی

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , شرایط الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی (به شرح پیوست ) که منضم به بیمه نامه آتش سوزی میگردد را در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۶۷ تصویب نمود.
 جدول مشخصات الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی
ردیف مورد بیمه محل مورد بیمه شماره سریال مارک و تاریخ ساخت نام سازنده حداکثر فشار مجاز واردبر سوپاپ اطمینان مبلغ بیمه شده (ریاال ) نرخ (%) حق بیمه (ریال) حداکثر تعهد بیمه گر(ریال
 

 

جمع

امضاء بیمه گر ………………….

شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی 
اول – تعاریف
۱- ظروف تحت فشار صنعتی عبارتست از :
۱/۱- دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی که بر اثر فعل و انفعالات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا , بخار مرطوب و یا خشک را جهت استفاده در صنایع تولید مینماید.

۲/۱- ظروفی که بمنظور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار , در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد .
ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمتهای زیر میباشد:
الف – دستگاه اصلی .
ب – اجزا و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل میباشد.
ج – قطعات فلزی , درجات فشار آب و اتصالاتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل میکند , حتی اگر این قطعات و اتصالات بوسیله دریچه سوپاپهای اطمینان از اجزا ثابت جدا شده باشد.
۲- ترکیدن و تلاشی , به مفهوم تغییر شکل ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود.
دوم – خسارت قابل تامین
این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه , تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران مینماید.
سوم – سایر مقررات
۱- بیمه گر میتواند بازدید و بررسیهای دوره ای را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهد, بیمه گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسیهای دوره های مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید.
۲- فشار یا بار بر روی سوپاپهای اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید, مگر آن که توافق دیگری بین طرفین بعمل آمده باشد.
۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات وارداتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید. میبایست مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.
شرایط بیمه ظروف فشار صنعتی
چهارم – استثنائات
این بیمه موارد زیر را تحت پوشش قرار نمیدهد :
۱-خسارت وارده به ظروف تحت فشا رصنعتی مورد بیمه در اثر آزمایش هیدرولیکی ظروف مزبور.
۲- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در دوره تعمیر و راه اندازی مجدد این ظروف در مواردیکه بعلت تحقق خطر موضوع بیمه این الحاقیه خسارت دیده است,۳- خسارت ناشی از موارد زیر در صورتیکه منجر به تلاشی و یا ترکیدن ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه نگردد
الف – خوردگی ناشی از سوخت یا موارد دیگر , زنگ زدگی و یا استهلاک قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه
ب – تغییر شکل تدریجی ظروف مزبور از قبیل :
-ترک خوردن , شکستن , متورم شدن , لایه لایه شدن , درز پیدا کردن , شیار پیدا کردن (حتی اگر این موارد همراه با تست باشد).
ج – نقص فنی اتصالات ظروف مورد بیمه.

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری شرایط الحاقیه بیمه زلزله از خطرات تبعی و ضمیمه بیمه نامه آتش سوزی را در جلسات مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۲ و ۲۶/۲/۱۳۷۳ بشرح زیر تصویب نمود:
“با توجه به پیشنهاد مورخ بیمه گذار و همچنین با عنایت به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورای عالی بدینوسیله خسارات مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثناء سرقت بیمه میشود و استثناء زمین لرزه از بند ۲ ماده ۳۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی فوق الذکر حذف می گردد.
از مبلغ هر خسارت ۱۵% بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشیز ) کسر خواهد شد . سایر شروط الحاقیه مطابق با شرایط عمومی , خصوصی و پیوست عمومی بیمه نامه آتش سوزی فوق الذکر می باشد.

مبلغ بیمه شده :

نرخ :

حق بیمه :

تاریخ صدور:

تاریخ شروع اعتبار الحاقیه :

آیین نامه شماره ۲۵

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۴/۶ /۱۳۷۰ تصویب نمود:

ماده ۱- حداقل نرخ بیمه آتش سوزی , انفجار, صاعقه برای موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی که فهرست آنها در ضمائم شماره (۱) و (۲) پیوست مشخص گردیده است در مورد بیمه نامه های صادره در ایران بشرح زیر تعیین میگردد:

طبقه نرخ درهزار
۱ ۳/۰
۲ ۷/۰
۳ ۱
۴ ۶/۱
۵ ۲
۶ ۵/۲
۷ ۳/۲
۸ ۷/۳
۹ ۴/۲

ماده ۲- حداقل نرخ بیمه انبارها و سراهای عمومی و موجودی آنها ۳ درهزار میباشد. در صورتیکه انبار حاوی کالاهای خطرناک مذکور در ضمیمه شماره ۳ و یا مواد شیمیایی خطرناک و یا بسیار خطرناک مذکور در ضمائم شماره ۴ و ۵ باشد حداقل نرخ بیمه آن بترتیب معادل ۴ , ۷/۳ و ۲/۴ درهزار خواهد بود.

ماده ۳- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه موجود انبار (مواد و کالا ) بصورت شناور (اظهار نامه أی )میباشند . در اینصورت حق بیمه قطعی براساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه خواهد شد. حداقل حق بیمه معادل ۵۰% حق بیمه سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود.

تبصره _در صورت افزایش موجودی از سقف پیش بینی شده, حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز بمیزان ۵۰% حق بیمه سرمایه افزایش یافته متناسب با مدت باقیمانده افزایش خواهد یافت.

ماده ۴- حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی , صاعقه , انفجار , زلزله و سیل است , ۷/۰ درهزار میباشد.

ماده ۵_ موسسات بیمه میتوانند برای بیمه نامه های ساختمانهای مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یکسال است در صورت وصول حق بیمه تمام مدت بصورت نقد و یکجا حداکثر ۳% در سال نسبت به مدت زائد بر یک سال تخفیف منظور نمایند. تخفیف موضوع این تبصره نمیتواند از حداکثر ۳۰% کل حق بیمه تجاوز نماید.

ماده ۶- نرخهای موضوع این آیین نامه برای ساختمان و محتویات آن که تواما” یا بطور مجزا بیمه میشوند, اعمال خواهد شد.

ماده ۷- نرخهای مقرر در این آیین نامه برای بیمه نامه هایی قابل اعمال میباشد که مدت آنها یکسال باشد.

تبصره _ حق بیمه بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد به شرح زیر تعیین میشود:
۱۲% حق بیمه سالانه
 کمتر از پانزده روز تا پانزده روز
۲۰% حق بیمه سالانه
 بیش از پانزده روز تا یکماه
۳۰% حق بیمه سالانه
  بیش از یکماه تا دو ماه
۴۰% حق بیمه سالانه
  بیش از دو ماه تا سه ماه
۵۰% حق بیمه سالانه
  بیش از سه ماه تا چهار ماه
۶۰% حق بیمه سالانه
  بیش ازچهار ماه تا پنج ماه
۷۰% حق بیمه سالانه
 بیش از پنج ماه تا شش ماه
۷۵% حق بیمه سالانه
  بیش از شش ماه تا هفت ماه
۸۰% حق بیمه سالانه
 بیش از هفت ماه تا هشت ماه
۸۵% حق بیمه سالانه
 بیش از هشت ماه تا نه ماه
۹۰% حق بیمه سالانه
 بیش از نه ماه تا ده ماه
۱۰۰% حق بیمه سالانه
 بیش از ده ماه

ماده ۸- نرخهای مقرر در این آیین نامه برای موارد بیمه أی که خارج از مناطق تراکم خطر واقع شده اند تعیین گردیده است . در صورتیکه مورد بیمه در یکی از مناطق ششگانه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش مییابد.

  مناطق تراکم خطر  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
 اضافه نرخ (درصد)  ۱۰۰  ۷۵  ۶۰  ۷۵  ۳۰ ۱۵

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران موظف است مناطق تراکم خطر شهرهای درجه یک کشور را مشخص و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.

تبصره ۲- اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمانهای مسکونی نمی باشد.

ماده ۹- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزی با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این آیین نامه نیستند مگر در موارد خاص و باجلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران .

ماده ۱۰- در مواردیکه نرخ بیمه در این آیین نامه تعیین نشده است موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران در مورد نرخ به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند.

تبصره – بیمه مرکزی ایران موظف است پس از تعیین نرخ , موضوع را همزمان جهت اطلاع و اجرا به کلیه موسسات بیمه اعلام نماید.

ماده ۱۱- موسسات بیمه موکلفند در مواردی که موضوعات مختلفی را که دارای نرخهای جداگانه أی در تعرفه میباشد و در یک بیمه نامه تحت پوشش قرار میدهند , در صورتیکه موضوعات مذکور از نظر فنی قابل تفکیک باشد, سرمایه , نرخ و حق بیمه هر موضوع را در بیمه نامه مربوطه بصورت تفکیکی درج نمایند.

ماده ۱۲- موسسات بیمه در مورد خطراتی که قابل تفکیک نیستند مجاز به صدور بیمه نامه های جداگانه نمیباشند , مگر با نرخ یکسان و درج شماره هر بیمه نامه در بیمه نامه دیگر . حداقل نرخ یکسان قابل اعمال مربوط به خطرناکترین ریسک میباشد.

ماده ۱۳- نرخهای موضوع این آیین نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول اعتبار آن پیش بینی شده است. بنابر این در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه به میزان خسارت تقلیل می یابد.

تبصره – شرکتهای بیمه میتوانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا ۵% به موجب این ماده صرفنظر نمایند.

ماده ۱۴- در صورتیکه مورد بیمه بعلت حادثه أی غیر از تحقق خطرات بیمه شده از بین برود و یا بطور کلی موضوع کلی موضوع خطر منتفی شود, حق بیمه مدت قبل از انتفاء خطر بطور روز شمار محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۵- حداقل نرخ خطرات اضافی که بانضمام بیمه نامه آتش سوزی صادر میگردد بشرح زیر تعیین میشود:

خطرات نرخ درهزار
۱- زلزله و آتشفشان :
۱/۱- در مناطق زلزله خیز شدید ۱
۲/۱- در مناطق زلزله خیز خفیف ۵/۰
۲- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها ۲/۰
۳- طوفان و گرد باد و تند باد ۱۵/۰
۴- ترکیدگی لوله آب (حداقل فرانشیز ۰۰۰ر۵ ریال ۲/۰
۵- ضایعات ناشی از برف و باران ۲/۰
۶- سقوط هواپیما , هلیکوپتر و یا قطعات آن : ۱/۰
۱/۶- مناطق نزدیک به فرودگاه (شعاع ۵ کیلومتری فرودگاه )
۲/۶- مناطق دور از فرودگاه ۰۵/۰

۷- آشوب ,بلوا , اعتصاب , قیام , اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی (نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد.)

۸- هزینه پاکسازی :در این مورد حداکثر تا ۲۰% ارزش مورد بیمه سرمایه قابل افزایش بوده که میبایستی تحت عنوان هزینه پاکسازی در بیمه نامه درج و حداقل ۵۰% نرخ بیمه مورد بیمه نسبت به آن اعمال گردد.

 ۰,۰۱ درهزار ۹- برخورد جسم خارجی
 ۲۰ درهزار  ۱۰- شکست شیشه :

از هر خسارت شکست شیشه حداقل معادل ۱۰% مبلغ بیمه شده که در هر حال از ۰۰۰ر۲۵ ریال کمتر نخواهد بود کسر خواهد شد.

۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی – نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد.

۱۲- ظروف تحت فشار صنعتی ۱ درهزار

تبصره – مناطق زلزله خیز شدید و خفیف توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد

ماده ۱۶-مقررات این آیین نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ برای موسسات بیمه لازم الاتباع میباشد.
شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی
اول تعاریف
۱- :ظروف تحت فشارصنعتی عبارت است از
۱/۱- دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی که براثر فعل و انفعلات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا، بخار مرطوب و یا خشک را جهت استفاده در صنایع تولید مینماید
۱/۲- ظروفی که منظور نگهداری مواد و یا کارهای تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد
ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمتهای زیر میباشد
الف_ دستگاه اصلی
ب _ اجزاء و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل میباشد
ج _ قطعات فلزی ، درجات فشارآب و اتصالاتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل میکند حتی اگر این قطعات و اتصالات بوسیله دریچه سوپاپهای اطمینان از اجزاء ثابت جدا شده باشد
۲- ترکیدن و تلاشی ،بمفهوم تغییر شکل ناگهانی وخطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود
دوم خسارت قابل تامین
این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه ، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران میماند.
سوم سایر شرایط
۱- بیمه گر میتواند بازدید و بررسیهای دوره ای را ازظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهدبیمه گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسیهای دوره ای مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید
۲- فشار یا بار بر روی سوپاپهای اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید، مگر آنکه توافق دیگری بین طرفین بعمل آمده باشد
۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید میبایست مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد

مقررات مکمل آئین نامه ۲۵

شورایعالی بیمه درجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۷۰ تصویب نمود

پودر آلومینیوم از فهرست مواد شیمیایی بسیار خطرناک “ضمیمه شماره پنج ” ردیف ۳۶ حذف گردد.

کارخانه پنبه نسوز از فهرست موارد بیمه صنعتی “ضمیمه شماره یک” موضوع کد ۳۶۹۹۰۱ حذف شود و در فهرست موارد بیمه غیر صنعتی “ضمیمه شماره دو” در طبقه ۲ با نرخ ۷/۰ درهزار قرار گیرد.

شورایعالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود که ماده ۴ آیین نامه شماره ۲۵ به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۴ –حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی, صاعقه و انفجار است ۳/۰ درهزار می باشد و برای خطرات اضافی نرخهای موجود در تعرفه آتش سوزی اعمال میگردد.

در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ شورای عالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یک ماده ۱۵ آئین نامه شماره ۲۵ شورایعالی بیمه اصلاح وبرای ساختمانها گلی (سنتی قدیمی) آجری , اسکلت فلزی , بتون , طراحی و محاسبه و اجرا طبق آیین نامه شماره ۲۸۰۰ و یا محتویات آنها واقع در شهرهای مختلف کشور به شرح زیر به تصویب رسید:
تقسیم بندی و نرخ حق بیمه مناطق مختلف براساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه درهزار نوع نرخ و درجه نوع ساختمان و مصالح ردیف
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸/۱ ۵/۱ ۲/۱ ۱/۱ ۱ گلی (سنتی قدیمی ) ۱
۶/۱ ۴/۱ ۱ ۹/۰ ۸/۰ آجری ۲
۴/۱ ۱/۱ ۸/۰ ۷/۰ ۶/۰ اسکلت فلزی ۳
۱ ۸/۰ ۶/۰ ۵/۰ ۴/۰ بتون ۴
۸/۰ ۶/۰ ۴/۰ ۳/۰ ۲/۰ طراحی ومحاسبه واجرا طبق آیینامه ۲۸۰۰ ۵
شرایط:
 مبلغ بیمه شده با توجه به نرخهای تعیین شده نبایستی کمتر از ۸۰ درصد سرمایه اصلی بیمه شده در بیمه نامه آتش سوزی باشد.  ۱
 حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت برای اماکن مسکونی ۵درصد و برای غیر مسکونی ۱۵ درصد بوده و در صورتی که این میزان را افزایش دهد از تخفیفات زیر برخوردار خواهد بود :  ۲
میزان تخفیف در حق بیمه
میزان سهم بیمه گذار از هر خسارت
 ۲۰%
۲۵%
 ۴۵%  ۴۰%
 ۶۵%  ۶۰۵
در صورتی که سرمایه بیمه نامه متجاوز از یک میلیارد ریال باشد قبل از صدور بیمه نامه بایستی نرخ و شرایط آن از بیمه مرکزی ایران استعلام گردد. ۳
موسسات بیمه در صورت تمایل بیمه گذار می توانند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران نسبت به صدور بیمه نامه با نرخ و شرایط دیگری اقدام نمایند.

این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ لازم الاجرا می باشد.

۴
میزان ( ریسک ) زلزله به تفکیک شهرستانهای ۲۵ استان کشور به همراه راهنمای کد شهرستانها. ۵
  نام استان: آذربایجان شرقی
 میزان ریسک  شماره کد  شهرستان
 ۲  B۲  اهر
 ۴  B۱۰  بستان آباد
 ۲  B۴  بناب
 ۴  B۳  تبریز
 ۴  B۷  سراب
 ۴  B۱۱  شبستر
 ۲
 B۳
 کلیبر
 ۲  B۴  مراغه
 ۳  B۱  مرند
 ۴  B۶  میانه
 ۴  B۹  هریس
 ۲  B۵  هشترود
نام استان : آذربایجان غربی
 میزان ریسک
 شماره کد
شهرستان
 ۳  A۴  ارومیه
 ۱  A۱۲  بوکان
 ۴  A۶  پیرانشهر
 ۱  A۱۰  تکاب
 ۵  A۲  خوی
 ۳  A۷  سردشت
 ۵  A۳  سلماس
 ۱  A۹  شاهین دژ
 ۴  A۱  ماکو
 ۱  A۸  مهاباد
 ۱  A۱۱  میاندوآب
 ۲  A۵  نقده
  نام استان:اردبیل
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۴ اردبیل
۳ بیله سوار
۳ پارس آباد
۴ خلخال
۳ گرمی
۲ مشگین شهر
نام استان: اصفهان
میزان ریسک  شماره کد  شهرستان
 Q۳  اردستان
 ۳  Q۱۳  اصفهان
 ۱  Q۵  برخوارومیمه
 ۱  Q۱۲  خمینی شهر
 ۱  Q۷  خوانسار
 ۱  Q۱۵  سمیرم
 ۲  Q۸  فریدن(داران)
 ۱  Q۱۰  فریدون شهر
۲  Q۱۱  فلاورجان
۱ قمشه
۳ کاشان
۱ گلپایگان
۱ Q۱۴ لنجان
۱ Q۱۶ مبارکه
۳ نائین
۱ Q۱۷ نجف آباد
۳ نطنز
نام استان: ایلام
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۴ ایلام
۳ دره شهر
۳ دهلران
۳ شیروان و جرداول
۲ مهران
نام استان: باختران
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۴ اسلام آبادغرب
۴ باختران
۳ پاوه
۳ جوانرود
۴ سرپل ذهاب
۴ سقز
۳ قصر شیرین
۳ کنگاور
۴ گیلان غرب
نام استان: بوشهر
میزان ریسک شماره کد  شهرستان
۳ بوشهر
۳ تنگستان(اهرم)
۳ دشتستان
۳ دشتی
۳ دیر
۳ کنگان
۵ گناوه
نام استان: بویر احمد و کهکیلویه
میزان ریسک شماره کد  شهرستان
۴ بویر احمد
۵ کهکیلویه
۵ گچساران
نام استان:تهران
میزان ریسک شماره کد
  شهرستان
۵ هرند
۵ J۱۰ دماوند
۵ ری
۵ ساوجبلاغ
۵ شمیرانات
۵ شهریار
۵ قم
۵ کرج
۵ ورامین
۵ کهریزک
  نام استان: چهارمحال و بختیاری  
میزان ریسک شماره کد   شهرستان
۳ اردل
۳ بروجن
۲ شهرکرد
۳ فارسان
۳ لردگان
نام استان: خراسان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
۴ اسفراین
۵ بجنورد
۳ H۱۸ بیرجند
۳ H۱۳ تایباد
۳ H۱۰ تربت جام
۵ H۱۱ تربت حیدریه
۳ چناران
۵ H۲۰ خواف
۳ درگز
۴ سبزوار
۳ H۲۱ سرخس
۵ شیروان
۵ H۱۷ طبس
۵ H۱۶ فردوس
۴ H۱۵ قائنات
۵ قوچان
۵ H۱۲ کاشمر
۵ H۱۴ گناباد
۳ مشهد
۳ H۱۹ نهبندان
۴ نیشابور
نام استان: خوزستان  
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۱ P۱۱ آبادان
۳ اندیمشک
۳ اهواز
۴ ایذه
۴ P۱۴ باغ ملک
۱ P۱۲ بندرماه شهر
۵ P۱۳ بهبهان
۱ P۱۰ خرمشهر
۳ P۱۵ دزفول
۲ سوسنگرد
۴ رامهرمز
۱ شادگان
۳ شوش
۴ شوشتر
۴ مسجدسلیمان
نام استان: زنجان
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۲ ابهر
۵ تاکستان
۱ خدابنده
۴ زنجان
۵ قزوین
نام استان: سمنان
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۴ دامغان
۴ سمنان
۴ شاهرود
۴ گرمسار
نام استان: سیستان و بلوچستان
میزان ریسک  شماره کد    شهرستان
۳ ایرانشهر
۴ چابهار
۴ خاش
۴ زابل
۴ زاهدان
۴ سراوان
۴ نیک شهر
نام استان: فارس
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۴ T۱۳ آباده
۳ T۱۱ استهبان
۲ اقلید
۴ جهرم
۳ داراب
۴ سپیدان
۴ شیراز
۳ T۱۰ فسا
۵ فیروز آباد
۴ کازرون
۴ T۱۴ لار
۴ T۱۵ لامرد
۲ مرودشت
۵ ممسنی
۲ T۱۲ تبریز
نام استان: کردستان
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۲ بانه
۱ بیجار
۲ سقز
۱ سنندج
۱ قروه
۳ مریوان
نام استان: کرمان
میزان ریسک  شماره کد    شهرستان
۲ بافت
۴ بم
۲ جیرفت
۴ رفسنجان
۳ زرند
۲ سیرجان
۳ شهربابک
۵ کرمان
۳ X۱۰ کهنوج
۴ مشیز
نام استان: گیلان
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۳ آستارا
۴ آستانه اشرفیه
۵ بندرانزلی
۴ طالش
۴ رشت
۵ رودبار
۴ رودسر
۵ صومعه سرا
۵ فومن
۴ F۱۰ لاهیجان
۴ F۱۱ لنگرود
نام استان: لرستان
میزان ریسک  شماره کد    شهرستان
۴ الیگودرز
۴ بروجرد
۴ خرم آباد
۴ دلفان
۴ درود
۴ کوهدشت
نام استان: مازندران
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۴ آمل
۴ بابل
۴ G۱۶ بابلسر
۳ G۱۲ بندرترکمن
۴ G۱۰ بهشهر
۴ تنکابن
۴ رامسر
۴ ساری
۴ سوادکوه
۴ G۱۴ علی آباد
۴ قائم شهر
۴ G۱۱ کردکوی
۴ G۱۳ گرگان
۴ G۱۷ گنبدکاووس
۴ G۱۵ مینو دشت
۴ نور
۴ نوشهر
نام استان: مرکزی  
میزان ریسک  شماره کد    شهرستان
۱ آشتیان
۱ اراک
۲ تفرش
۱ خمین
۱ دلیجان
۵ ساوه
۱ سربند
۱ محلات
نام استان: هرمزگان  
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۴ بندرعباس
۴ بندرلنگه
۴ جاسک
۵ رودان
۴ قشم
۵ میناب
نام استان: همدان 
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۱ اسدآباد
۴ تویسرکان
۱ کبوترآهنگ
۱ ملایر
۴ نهاوند
۱ همدان
نام استان: یزد  
میزان ریسک شماره کد    شهرستان
۳ اردکان
۳ بافق
۳ تفت
۴ مهریز
۳ میبد
۲ یزد

شورای‌عالی‌بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ اصلاح آئین‌نامه شماره ۳/۲۵ را به شرح زیر تصویب نمود:
شرط شماره سه در آئین‌نامه شماره ۳/۲۵ حذف شود. براین اساس شرط شماره سه در این آئین‌نامه به شرط شماره دو تغییر خواهد کرد.

( تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌)

شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسیس‌بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌ گری‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۸/۱۳۸۰ مقررنمود:
حداقل‌ نرخهای‌ مصوب‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌به‌ میزان‌ ده‌ درصد کاهش‌ می‌یابد

شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ در جلسه‌مورخ‌ ۱۸/۴/۱۳۸۱ موارد زیر را تصویب‌ نمود:
الف‌ ـ ماده‌ ۵ آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۲۵ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ شود:
ماده‌ ۵ – بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می‌تواند برای‌ بیمه‌ نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌ ساختمانهای‌ مسکونی‌ که‌ مدت ‌اعتبارآنها بیش‌ از پنج‌ سال‌ است‌ درصورت‌ وصول‌ حق‌ بیمه‌ تمام‌ مدت‌ به‌ صورت‌ نقد و یکجا متناسب‌ با نرخ‌سود سپرده‌ های‌ بلندمدت‌ بانکی‌ و نرخ‌ تورم‌ تخفیف‌ مناسب‌ را در ابتدای‌ هر سال‌ تعیین‌ و اعلام‌ نماید.
ب‌ ـ تبصره‌ای‌ به‌ شرح‌ زیر ذیل‌ به‌ بند ۴ آیین‌ نامه‌ شماره۳ /۲۵اضافه‌ گردد.
تبصره‌: بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می‌تواند در مورد طرح‌ های‌ خاص‌، طبقه‌بندی‌ ریسک‌ خطر زلزله‌ساختمانهای‌ مسکونی‌‏راسآ تعیین‌ و نرخ‌ مناسب‌ را اعلام‌ نماید.
ج‌ ـ بند (۱) شرایط آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۳/۲۵ مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ باتوجه‌ به‌ نرخ‌ های‌ تعیین‌ شده‌ نبایستی‌ کمتراز ۸۰ درصد سرمایه‌ اصلی‌ بیمه‌ شده‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌ باشداز شرایط آیین‌نامه‌ شماره۳/‌۲۵ حذف‌ گردد.

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ تعرفه بیمه خطر زلزله برای موارد بیمه غیر صنعتی مذکور در ضمیمه شماره ۲ آیین نامه شماره ۲۵ را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود آیین نامه شماره ۳/۲۵ صرفاً برای موارد بیمه‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

۱.حداقل نرخ حق بیمه به تفکیک نوع ساختمان و منطقه خطر به شرح زیر تعیین می‌شود:
 مناطق زلزله خیز شدید مناطق زلزله خیز خفیف  نوع ساختمان
 ۴/۰ در هزار
۲/۰ در هزار
طراحی، محاسبه و اجرا طبق آیین نامه ۲۸۰۰
 ۷/۰ در هزار ۴/۰ در هزار
 اسکلت فلزی یا بتون
 ۲/۱ در هزار ۸/۰ در هزار
 گلی و آجری

۲.حداقل سهم بیمه‌گذار از جبران هر خسارت، معادل یک درصد مبلغ بیمه شده تعیین می‌شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد.

۳. مناطق زلزله‌خیر خفیف شامل شهرستانهای با میزان ریسک ۱ ،۲ و۳ و مناطق زلزله‌خیز شدید شامل شهرستانهای با میزان ریسک ۵ و۴ براساس جداول ضمیمه آیین‌نامه شماره ۳/۲۵ تعیین می‌شود.

۴. شرکت‌های بیمه در صورت تمایل بیمه‌گذار می‌توانند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران با نرخ و شرایط دیگری بیمه نامه صادر نمایند.