قیمت بیمه مسئولیت (بخش دوم)

61
منتشر شده در 25 مرداد, 1399 توسط

قیمت بیمه مسئولیت

بخش دوم

در ویدئوی قبلی پنج عامل تأثیرگذار بر قیمت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیان شد. در این ویدئو سه عامل دیگر بیان شده است که به صورت پایه بر قیمت بیمه مسئولیت تأثیرگذار است:

5- تعهدات و پوشش‌های اصلی بیمه مسئولیت:

  • هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
  • هزینه پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
  • دیه فوت و نقص عضو در ماه عادی
  • دیه فوت و نقص عضو در ماه حرام
  • دیه فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه‌نامه

6- فرانشیز:

  • فرانشیز 5 درصدی، 3 درصد از حق بیمه را کاهش می‌دهد.
  • فرانشیز 10 درصدی، 5 درصد از حق بیمه را کاهش می‌دهد.
  • فرانشیز 15 درصدی، 8 درصد از حق بیمه را کاهش می‌دهد.
  • فرانشیز 20 درصدی، 10 درصد از حق بیمه را کاهش می‌دهد.
  • فرانشیز 25 درصدی، 13 درصد از حق بیمه را کاهش می‌دهد.

7- شیفت‌های کاری:

با افزایش شیفت‌های کاری، بیمه مسئولیت شامل تخفیف 5 الی 10 درصدی می‌شود.

مجموعه

افزودن دیدگاه